සුන්දරත්වයට ඔබ්බෙන්.................

නාය යෑම


අධික වර්ෂාපතනය හේතුකොට ගෙන කඳුකර හෝ බැවුම් ප්‍රදේශවල පස් තට්‍ටු බුරුල් වී කන්දේ බෑවුම් දිගේ කඳු පාමුල දක්වා පරිවහනය වීම නාය යෑම මඟින් සිදුවේ. පස් කඳු කඩා වැටීම්, පාෂාණ කුට්ටි පෙරලීම, මඩ ගැලීම් වැනි නාය යාමෙන් සිදුවන ස්වාභාවික විපත් නිසා ජීවිත හා දේපල හානි සිදු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නාය යෑම් බහුලව සිදුවන්නේ මධ්‍ය කඳුකර ප්‍රදේශයේ ය.

0 comments:

Post a Comment